Civic Tech Platform – Samordning och utveckling av ett nationellt civic tech-ekosystem

:sweden: Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens.

Under 2020 och 2021 har nätverket fått finansiellt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova inom ramen för deras civic tech-utlysning att samordna och utveckla ett nationellt civic tech-ekosystem i Sverige.

Projektet som fått stöd heter Civic Tech Platform och målet har varit att skapa ett inkluderande, medborgardrivet och tvärvetenskapligt civic tech-nätverk, med en bred geografisk förankring, som tillsammans löser samhällsutmaningar.

Projektpartners är Digidem Lab, RISE, Coompanion Sverige, Mötesplats Social Innovation, Bron Innovation, Code for All och Centrum för Tjänsteforskning.

Erbjudanden

Till projekt inom Vinnovas civic tech-utlysning har vi erbjudit:

  • Kommunikationsstöd för spridning av projekten och civic tech-begreppet.
  • Sammanställning och dokumentation av projektresultat.
  • Presentation av projekten på konferenser och andra relevanta sammanhang.

Erbjudandet riktar sig i första hand till övriga Vinnova-finansierade projekt inom civic tech-utlysningen, men är också är öppet för andra projekt inom Civic Tech Sweden.

Till projekt inom nätverket Civic Tech Sweden har vi även erbjudit:

  • Nationella och regionala Civic Tech Lab för kunskapsutbyte och projektutveckling.
  • Stöd i att starta en lokal grupp och börja arrangera civic tech-aktiviteter på din ort.
  • Workshops och rådgivning i affärsutveckling och modeller för samverkan med offentliga aktörer.
  • Kommunikationsstöd och hjälp i att nå ut till potentiella användare.
  • Nätverksbyggande och stöd i att hitta relevanta partners.
  • Temaföreläsningar med nationella och internationella experter inom bland annat öppen data, digitalt deltagande och medborgardriven innovation.

Erbjudandet riktar sig till Civic Tech Swedens bredare community, men är också öppet för de Vinnova-finansierade projekten inom utlysningen.

Projektparter

Vinnovaprojekt

Här på forumet i kategorin Vinnovaprojekt kan du också läsa mer om de övriga 13 projekten som fick stöd inom ramen för Vinnovas civic tech-utlysning:

Kontakt

Du kan skicka direktmeddelande eller mail till oss som arbetar med projektet Civic Tech Platform: