Placetoplan - plattform för plats- och plandialog

En plattform för Planerare (kommuner, fastighetsägare, konsulter, privatpersoner) att samla in och sammanställa synpunkter på en plats eller en plan. En plattform för Allmänheten (privatpersoner, företag, föreningar) att se och ge synpunkter på en plats eller en plan.

Stadsplanering och platsutveckling är en komplex väv av intressen och i många planprojekt kan mängden synpunkter bli överväldigande. Hållbar platsutveckling och planering bygger på tillit, transparens och effektivitet. Placetoplan kan lyfta planeringsprocessen just därför att verktyget skapar tillit till organisationer som visar att de lyssnar, och skapar transparens eftersom alla får se allas synpunkter och effektiviserar planarbetet eftersom alla synpunkter kan sammanställas och analyseras med några klick, i jämförelse med det omfattande arbete som hittills har krävts vid exempelvis samrådsredogörelser. Placetoplan är den digitala plattformen för dialog och konsultföretaget Spacescape utgör supporten med sina erfarna planerare och platsutvecklare.

Placetoplan kommer från tre grundläggande idéer.

  • Stadsutveckling är alltid platsbaserad och synpunkter förstår bäst om de kopplas till platser.
  • En utvecklingsprocess utgår alltid från en befintlig plats med sina kvaliteter och identiteter.
  • Placetoplan är en plats på nätet att bli delaktig i planeringen.

Allt började på 1990-talet med en praktikanställning på Stockholms stadsbyggnadskontor. Landskapsarkitektstudenten Alexander Ståhle skulle tillsammans med översiktsplanerare och fd stadsträdgårdsmästaren Anders Sandberg ta fram en karta över hur grönområdena användes i staden. Denna fick namnet ’sociotopkartan’ och har sedan dess varit ett underlag för stadsplaneringen, inte bara i Stockholm utan även i flera andra svenska städer. Sociotopkartan, som visar grönområdenas användning, byggde på flertalet enkäter och intervjuer med stockholmarna för att ta reda på värdefulla platser och platser som behöver utvecklas. Med hjälp av sociotopkartan kunde GIS-analyser genomföras som visade att grönområdenas kvalitet hade stor påverkan hur människor upplever tillgången på grönområden i olika stadsdelar. Den amerikanska organisationen Project for Public Spaces som driver dialogprocesser för att utveckla offentliga rum över hela världen, så kallad ”placemaking”, hade bland annat utvecklat en websida som de kallade Placemap där det var möjligt att sätta markeringar på en karta på nätet för att markera värdefulla platser eller platser som kan förbättras. Det kallades ”digital placemaking” och resultatet blev en slags sociotopkarta. När Alexander 2019 beslöt att starta it-bolaget Placetoplan var det för att bygga en plattform som kunde hantera hela planprocessen och bli en dialogplattform där planerare kan analysera stora mängder synpunkter och som samtidigt är enkelt lättillgängligt för allmänheten, likt ett Instagram för stadsplaner och platsutveckling.

Placetoplan har fått stöd från Vinnova inom Civic Tech samt som innovativ startup.

Alexander Ståhle

Placetoplan AB

[alexander.stahle@spacescape.se]

2 Likes