Stadslabbet - en AR-baserad app för medborgardriven dialog och samskapande

I projektet Stadslabbet utvecklar Utopia Arkitekter tillsammans med Helsingborgs kommun nya sätt för kommunen att arbeta i dialog- och samskapandeform. Fokus för projektet är utvecklingen av en app där medborgare och tjänstepersoner i en Augmented Reality-baserad 3D miljö kan samverka i dialog och konkret samskapande av så väl framtida som pågående stadsutvecklingsprojekt.

Många medborgare upplever i dag tydliga begränsningar i sina möjligheter att bidra på ett meningsfullt och konkret sätt i stadsutvecklingsprocessen. Stadslabbet syftar till att skapa ett ökat förtroende för offentlig sektor från medborgarperspektiv och för medborgare som samskapar från det offentligas sida. Detta görs genom att bygga medborgarnas kunskap om stadsutvecklingsprocesser, skapa ökad transparens i kommunens arbetssätt och inte minst sänka tröskeln och underlätta för kommunens medborgare, att i nära samarbete med kommunens tjänstepersoner delta i projektens idé- och gestaltnings- och utvärderingsfaser.

Stadslabbet förenar tre ingredienser som tydligt kan bidra till ett stärkt förtroende mellan invånare och offentlig sektor:

  • Förståelse - Stadslabbet gör det enkelt att ta del av 3D-modeller av stadsbyggnadsprojekt på plats i skala 1:1. Befintliga strukturer och nya miljöer och nya planerade byggnader kan visas för enskilda invånaren med hjälp av allmänt tillgänglig teknik. En tydlig presentation av platsens historiska utveckling med en tidslinje och beskrivningar av platsens förutsättningar och projektens intentioner förstärker förståelsen.

  • Dialog - I appen ges både möjlighet och uppmaningar att lämna kommentarer och föra diskussion med så väl invånare som arkitekter, beslutsfattare och andra relevanta intressenter. Kommentarerna kan även lämnas direkt i 3d-modellen för att beskriva särskilda synpunkter kopplade till upplevelsen. Det blir också möjligt att betygsätta och rösta om olika förslag.

  • Samskapande – ibland räcker ord inte till för att beskriva vad man menar. Stadslabbet vill stimulera engagemang och även ge möjlighet att påverka de 3D-modeller man kan ta del av i appen, men också att bidra med egna förslag till hur platsen skulle kunna utvecklas. Det blir då möjligt att skapa en iterativ utvecklingsprocess i 3D-miljön som är öppen för samtliga användare.

Under sommaren 2022 kommer Stadslabbet att användas som samskapande- och dialogverktyg för utvecklingen av Drottninghögs torg i Helsingborg som en del av stadsmässan H22 .

3 Likes