Hur kan civilsamhället bidra till samhällets digitala utveckling?

”I dörren till en ny gyllene digital tidsålder - hur kan det svenska civilsamhället aktivt bidra till utvecklingen av samhället efter pandemin?”

Fredag 11/12 arrangerar Nystas AI och Digitaliseringsgrupp ett rundabordssamtal med utgångspunkt i den frågan. Jag har som projektledare för Civic Tech Sweden blivit inbjuden till det samtalet, men skulle gärna vilja prata med andra om det innan också! Jag tänkte därför ta upp den frågan idag på Civic Tech Swedens fredagsfika kl 15.

Jag ville dock även skapa ett utrymme här för att fortsätta diskutera ämnet, och så att jag har någon plats där jag kan posta summeringar av samtalen. Bidra gärna med dina tankar kring detta ämne här i forumet!

Här kommer ett längre utdrag ur inbjudan jag fått:

Nystas arbetsgrupp för AI och digitalisering vill bjuda in dig till ett samtal om hur civilsamhället aktivt kan bidra till den digitala utveckling som nu sker och civilsamhällets roll i relation till stat och näringsliv i detta sammanhang.

Samtalet kommer föras utifrån tre frågeställningar;

 1. På vilket sätt påverkas det nya samhällskontraktet av AI och digitalisering? Vi önskar få din syn på hur stat, civilsamhälle och näringsliv kan samverka för att skapa maximal nytta med de tekniker som nu finns tillgängliga eller kommer att utvecklas.
 2. Hur ser utmaningarna och möjligheterna med digitalisering och AI ut för civilsamhället - hur kan civilsamhällets kompetens kring AI och digitalisering tas tillvara på samhällsnivå? Vi vill diskutera om det civila samhället kan ha en särskild roll att spela givet sitt oberoende och att det drivs non-profit och varför vi upplever att det traditionella civilsamhällesorganisationerna inte spelar en aktiv roll i utvecklingen av digital välfärd och demokrati idag.
 3. Civilsamhället spelar också en stark påverkansroll mot lagstiftare. Vilka reform- och lagförslag behövs för att stötta och reglera civilsamhällets utveckling inom digitalisering och AI?

Syftet är ett öppet samtal om den policyutveckling som krävs på AI och digitaliseringsområdet för att medborgare ska känna tillit till de möjligheter som finns. Men också hur civilsamhället genom sin självständighet kan ha betydelse för den utveckling som nu pågår. Vi behöver dig och dina idéer för att inspirera de stora folkliga rörelserna att hitta sin roll i den fortsatta utvecklingen av samhället. Samtalet är tänkt att ge idéer till Nystas slutrapport som ska publiceras i samband med Järvaveckan i juni 2021.

Arrangör: AI och Digitaliseringsgruppen som är del av samarbetsprojektet Nysta med representanter för fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället. En nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt (Läs Nysta på DN Debatt 8 juli 2020).

Vi inledde fredagsfikat idag med några förtydligande definitioner:

 • “Civilsamhället definieras enligt Sveriges riksdag som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.” (Källa: KFO)

 • “Samhällskontraktet är en överenskommelse mellan alla oss som lever i Sverige. Det gör att vi med tillit till varandra ska kunna leva ihop och utveckla vårt land. Ett samhällskontrakt är inte ett skrivet avtal i sig, utan en gemensam uppfattning om vem som gör vad, med vilket mandat och vilka resurser. Grundstrukturen i samhällskontraktet är vårt demokratiska styrelseskick och relationen mellan stat och individ, i form av skatte- och rättssystem.” (Källa: Nysta)

Några anteckningar från det efterföljande samtalet:

 • AI kan komma att användas t.ex. för automatisk handläggning. Det kan funka bra för majoriteten, men inte alltid för de som hamnar utanför normen. Där kan civilsamhällets organisationer ha en viktig roll för att försvara olika typer av minoriteters rättigheter, t.ex. brukar- eller patientorganisationer.

 • Många system sätter inte människan främst. Frågor man bör ställa sig är vad och vem systemet är till för? Vad skapar det för värde och för vem?

 • Kanske skulle det också behövas en Digitalombudsman, liknande JO, JK, DO? Alternativt ett etiskt råd där civilsamhället ingår.

 • Det behövs arenor för gemensamt lärande där man kan ge råd till varandra. Ett exempel som togs upp var Learning Society - “Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition, hosted by Trondheim Kommune”.

 • Skulle biblioteken kunna ha “navigeringskontor” som kan hjälpa människor att navigera i den nya världen, liknande näringslivskontor? Helsingfors ligger i framkant med många såna funktioner med makerspace etc.

 • Studieförbunden skulle också kunna ha en viktig roll, men de kan behöva mandat och egen fortbildning.

 • På sikt kanske AI och digitalisering kanske kan bidra till mindre arbete, medborgarlön, basinkomst. Det kommer kanske bara förstärka samhällskontraktet. Civilsamhället kommer då kunna bidra med mening och ta vara på folkets engagemang. Folk kommer vilja göra saker, men det kan behöva organiseras och stimuleras. Kan behövas ytor och förutsättningar.

Tack till er som kom och deltog i samtalet! Jag återrapporterar igen efter rundabordssamtalet nästa vecka!

1 Like