3MaKS - Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom

DIGITAL LÖSNING SKA STÄRKA EGENVÅRDSFÖRMÅGA OCH LIVSKVALITET HOS INDIVIDER MED KRONISK NJURSVIKT

Samarbetsprojektet har som målsättning att bidra till minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet vid kronisk njursvikt genom ett förbättrat stöd för egenvård. I samverkan med patienter och vårdpersonal sker utveckling och utvärdering av en digital lösning sammansatt av en rad stödfunktioner för ett tvärdisciplinärt stöd syftande till att motivera patienter och underlätta måluppfyllelse av överenskomna ordinationer, en avgörande faktor för att uppnå god livskvalitet både på kort och lång sikt.

Projektet, benämnt 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom ), pågår till och med januari 2023, med ett delprojekt som avslutas i januari 2022. Partners i projektet är Innovation Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, RISE, Sony Network Communications Europe, miThings och Region Blekinge. Projektet finansieras av Vinnova samt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.

1 Like

Läs en artikel om projektet, i branschtidningen Dialäsen:

1 Like