Vinnovas Framtidsprototyper

Är det någon här som har sett och tänkt vara med på Vinnovas nya utlysning Framtidsprototyper? Ansökan är öppen fram till 10 Mars för att skicka in “skisser”, dvs förslag på projekt man vill göra som sen kan bli godkända för att söka pengar i nästa fas. Jag och @Daniel hade tänkt skicka in en idé på hur man skulle kunna skapa en stad som både människor och andra arter kan leva i. Vi har expertis inom design och utveckling men skulle gärna hitta fler som vill vara med. Vinnova uppmuntrar till att man har tre komponenter: en “prototyp”, en plats att anknyta prototypen till, och någon som kan kommunicera och skapa samtal kring idén. Här är ett utkast till våran idé men det är bara en utgångspunkt och inte säkert att det är exakt så vi kommer att utforma projektet.

Idé till framtidsprototyp: Skogsstaden

Alla vet att vi lever en ohållbar livsstil som alltmer utarmar och förstör planeten, och att vi skulle behöva flera jordklot till för att kunna upprätthålla nivån av konsumtion som vi har idag. Den levnadsstandard vi har idag har vi bara haft några decennier, men hur borde vi egentligen leva för att kunna överleva i tusen eller tiotusen år? Hur skulle vardagen se ut i en civilisation som inte förstör naturen, utan lever tillsammans med den? Om vi inte inte kan visualisera ett hållbart levnadssätt spelar det ingen roll hur mycket klimatutsläpp vi minskar eller hur många träd vi planterar - mänskligheten kommer oundvikligen gå under ändå, möjligtvis bara några decennier senare.

Året är 2070. Urbaniseringen har avstannat och de flesta bor nu i mindre städer och samhällen. Resandet har minskat drastiskt då alla antingen jobbar i närområdet eller på distans. Både mat- och elproduktion sker nu lokalt och därför finns det många fler lokala arbetstillfällen. Man jobbar färre timmar än idag och resten av tiden ägnar man åt gemensamma aktiviteter och underhåll av gemensamma ytor.

Vi föreställer oss en stad som ser ut som en skog. Den här staden är inte bara byggd för människor, utan även för fåglar, insekter och andra djur. Det finns en blandning av träd och växter som är naturlig för platsen, och särskilda byggnader har byggts för att gynna särskilda arter av fladdermöss, fåglar och andra djur. Staden har lagar och regler som tar hänsyn till andra arter, vilket påverkar både utformningen av staden och beteendet hos människorna som bor där. (Det kan handla om att släcka lampor på natten för att minska ljusföroreningar, eller att inte föra för mycket oväsen under tider på året då djuren föder ungar.) Förutom skog och träd finns också permakulturodlingar som förser staden med mat på ett sätt som kräver minsta möjliga yta och skötsel. Invånarna själva tar hand om odling och skörd, vilket skapar en naturlig mötesplats som stärker relationen mellan människor. Detta leder till bättre hälsa, minskad ensamhet och brottsligheten är nästan obefintlig. Skogen och växtligheten bidrar till att kyla ner området och gör att staden är mer tålig mot både torka och översvämningar. Närheten till naturen gör att människorna som bor där har en större förståelse och respekt för den biologiska mångfalden, och att inte skräpa ner, förstöra eller störa djur och natur ses som en självklarhet. Respekten och vördnaden för naturen har på sätt och vis tagit religionens plats i denna framtidsvision, och är det som skapar samhörighet och sammanhållning bland folket. Kanske har vår tids kyrkogårdar och gravstenar ersatts av ekskogar, där man planerar ett nytt träd för varje anhörig som dör, och man kan besöka en skog med träd som flera hundra år senare fortfarande lever och håller deras minne vid liv.

Vi vill skapa en prototyp som inte bara är en statisk bild eller en modell, utan som är något man själv kan “kliva in i” och interagera med. Vi tänker oss en digital modell som visar hur ett framtida flerbostadsområde kan se ut i en “skogsstad”. Besökaren ska kunna besöka denna plats virtuellt via sin egen dator och kunna gå runt i den, och ska också kunna interagera med saker, människor och djur i den, t.ex genom att läsa skyltar eller prata med karaktärer. Modellen skulle också kunna upplevas i AR eller VR. Efter “besöket” uppmuntras besökare att reflektera över hur de själva skulle vilja att framtiden såg ut, och vad de skulle kunna göra redan idag för att ta sig närmare den framtiden. Besökarnas tankar och idéer skulle också kunna användas för att bygga vidare på prototypen.

4 Likes

Fin vision! Och kul utlysning av Vinnova!

En spontan tanke är att ni bör kanske använda det buzzword “metaverse” för er prototyp för att öka era chanser men det kanske blir tvärtom :grin:

Jag hoppas att ni blir valda! :slightly_smiling_face:

1 Like

Tack! Vad tänkte du vi skulle skriva om metaverse? Att det minskar behovet av att resa eller något annat?

Vi har nu skickat in en ansökan till den första fasen (“skiss”), så vi väntar på besked om vi går vidare för att få söka till den andra fasen (genomförande).

Vi har nu fått besked att vi har gått vidare! :smiley: Nu måste vi bara snabbt hitta projektpartners till ansökan för genomförandet som har deadline 7 april.

Skulle inte detta projekt kunna vara passande för Digidem Lab? @Pierre @pernillan

1 Like

Hej Daniel!

Grattis! Men vilken snabb deadline! Det blir inte mycket tid!

Är det genomförandefasen ni söker partners för? Om ni vill ha medborgarinflytande i den fasen kan vi kanske hjälpa till. Eller om ni vill prototypera en vision av den demokratiska sidan till ert framtidssamhälle men det finns inte i er skiss och text vad jag kan se.

Vi har även en kontakt i Göteborg som jobbar med AR och konst, skulle ni vara intresserade?

Tack! Ja, det är verkligen ett tajt tidsschema. Ja, det gäller genomförandefasen. Det står inte så mycket om den på Vinnovas hemsida, men vi har fått en pdf med mer information. Projektet ska sen genomföras mellan 2 maj och 25 november.

Jag tänkte främst att Digidem Lab skulle kunna passa som “någon som kan kommunicera och skapa samtal kring idén”, men ni skulle ju kunna vara med på andra sätt också. Vi är öppna för det mesta just nu.
Ja, den kontakten kan vara intressant. Vi har inte bestämt om vi ska använda AR eller VR ännu.

Skicka mig ett PM, så kan vi boka in ett videomöte för att prata vidare.

Grattis @Daniel och @akbergkvist? Vilken typ av partners tänker ni kunde vara bra att ha med i ansökan? @Jesper och @Pedram hade ju AR för stadsplanering i Stadslabbet. De kanske har tips?

Om ni vill ha med några som tänker hållbart kring framtiden kanske t ex organisationer som t ex Omställningsnätverket eller Jordens vänner skulle vara intresserade? (Ping @mattiasjay!) Omställningsnätverket är med i det här forskningsprojektet som påminner om er vision:

1 Like

Tack! Det vi tror att Vinnova värderar i ansökan är hur vi kan använda prototypen för att skapa diskussion och nya tankar hos den tänka målgruppen. Där tänker vi att framförallt unga är en intressant grupp att försöka nå ut till. Vi vet hur vi kan bygga själva prototypen men vi skulle gärna hitta partners som kan hjälpa oss att nå ut till en större publik och som kan hjälpa till att facilitera samtal, arrangera events eller liknande.

Vi hjälper gärna att sprida projektet, bl.a. inom Civic Tech Sweden och nära kretsar men vi är ingen kommunikationsbyrå. Vi är faktiskt ganska dåliga när det gäller att prata om vilka projekt vi jobbar på! :see_no_evil:

Men jag tar det med mina kollegor på måndag.

Pernilla gav jättebra tips, jag ska tänka lite mer vem skulle vara hjälpsam när det gäller att nå ut till unga.