Remissvar kring Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Den 8 oktober skickade Justitiedepartementet ut promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) på remiss och Civic Tech Sweden är än en gång en av remissinstanserna!

Finns det intresse hos någon här att skriva ett remissvar från oss, ev. gemensamt med andra? Kommentera här i tråden och/eller mejla mig på pernilla@civictech.se i så fall!

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 13 december 2021.

Bakgrund

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen. I prome­morian övervägs och föreslås författ­nings­änd­ringar som genom­för direktivet i svensk rätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Länk till mer info och själva preomemorian:

Remissinstanser

Här kan du ta del av vilka andra instanser Justitie­departe­mentet har remit­terat promemorian till:

På listan återfinns bl.a. dessa organisationer från civilsamhället som kanske skulle kunna vara intresserade av att samskriva?

  • Creative Commons Sverige
  • Fackförbundet DIK
  • Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI)
  • Open Knowledge Foundation Sverige (OKSE)
  • Sverok – Spelhobbyförbundet
  • Wikimedia Sverige

(Ping till @mattias, @Elenor, @AlinaO, @sweco-sekrsj & @bjornhagstrom bl.a.)

2 Likes

Fick just nedanstående mejl från Justitiedepartementet angående detta:

Många av er har hört av sig till oss och anmält intresse för en presentation av departementspromemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) som nu är ute på remiss.

Alla som är intresserade bjuds därför in till en digital presentation fredag den 29 oktober kl. 13.00.

Anmälan görs till ju.l3@regeringskansliet.se senast onsdag den 27 oktober. De som anmält sig kommer därefter att få en länk skickad till sig.