Remissvar kring Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Den 8 oktober skickade Justitiedepartementet ut promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) på remiss och Civic Tech Sweden är än en gång en av remissinstanserna!

Finns det intresse hos någon här att skriva ett remissvar från oss, ev. gemensamt med andra? Kommentera här i tråden och/eller mejla mig på pernilla@civictech.se i så fall!

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 13 december 2021.

Bakgrund

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen. I prome­morian övervägs och föreslås författ­nings­änd­ringar som genom­för direktivet i svensk rätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Länk till mer info och själva preomemorian:

Remissinstanser

Här kan du ta del av vilka andra instanser Justitie­departe­mentet har remit­terat promemorian till:

På listan återfinns bl.a. dessa organisationer från civilsamhället som kanske skulle kunna vara intresserade av att samskriva?

  • Creative Commons Sverige
  • Fackförbundet DIK
  • Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI)
  • Open Knowledge Foundation Sverige (OKSE)
  • Sverok – Spelhobbyförbundet
  • Wikimedia Sverige

(Ping till @mattias, @Elenor, @AlinaO, @sweco-sekrsj & @bjornhagstrom bl.a.)

2 Likes

Fick just nedanstående mejl från Justitiedepartementet angående detta:

Många av er har hört av sig till oss och anmält intresse för en presentation av departementspromemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) som nu är ute på remiss.

Alla som är intresserade bjuds därför in till en digital presentation fredag den 29 oktober kl. 13.00.

Anmälan görs till ju.l3@regeringskansliet.se senast onsdag den 27 oktober. De som anmält sig kommer därefter att få en länk skickad till sig.

Jag har varit i kontakt med Eric på Wikimedia Sverige ang. detta och har frågat om det finns möjlighet för oss att vara med på deras remissvar eftersom vi inte haft tid att sätta oss in i detta och skriva något eget. Fick detta svar idag:

Eftersom det är så få användarorganisationer som är involverade, tror jag det vore jättebra om ni också hade möjlighet att skicka in något själva. Vi håller ju på att ta fram utkast på texter som man typ kan ta rakt av, och det får ju ni såklart också göra.

Med det sagt, om ni inte hinner göra det, och enda möjligheten så att säga från er sida är att skriva under vårt remissvar, så är det såklart okej! I så fall behöver jag helst veta framåt slutet av nästa vecka, 9-10 december.

Hur ställer er övriga er till detta? Ska vi skicka in något eget med utgångspunkt från det Wikimedia Sverige tar fram, eller bara skriva under deras, eller strunta i att svara helt…?

Jag ber att få tillgång till deras utkast så snart som möjligt!