Om kategorin Civic Tech Sweden

Civic Tech Sweden / Civic Tech Platform

:sweden: Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens.

I den här kategorin skriver vi om sådant som relaterar till nätverket i sig, och till projektet Civic Tech Platform som vi driver med stöd från Vinnovas civic tech-utlysning. Projektets mål är att skapa ett inkluderande, medborgardrivet och tvärvetenskapligt civic tech-nätverk, med en bred geografisk förankring, som tillsammans löser samhällsutmaningar.

Projektpartners är Digidem Lab, RISE, Coompanion Sverige, Mötesplats Social Innovation, Bron Innovation, Code for All och Centrum för Tjänsteforskning.

Här delar vi också utmaningar vi står inför och om vi har behov av hjälp inom något område!

:uk: Civic Tech Sweden is a network of people working with technology for the common good and digital tools for community, democracy, and transparency.

In this category we write about things that relate to the network itself, and to the project Civic Tech Platform that we run with support from Vinnova’s civic tech call. The goal of the project is to create an inclusive, citizen-driven and interdisciplinary civic tech network, with a broad geographical distribution, which together solve societal challenges.

Project partners are Digidem Lab, RISE, Coompanion Sweden, Forum for Social Innovation, Bron Innovation, Code for All, and CTF Service Research Center.

We also share challenges we face here and if we need help in any area!

1 Like