Om Öppet Hus - About Open House

Öppet Hus med civic tech-projekt

Open House with civic tech projects

:uk: English below

Alla civic tech-projekt kan bjuda in till ett öppet hus!

Vad?

Ett öppet hus innebär att ett civic tech-projekt själv bjuder in till en fysisk lokal en specifik kväll - eller till ett digitalt rum via ett öppet digitalt verktyg. “Öppet” är ett härligt ord som betyder mycket inom civic tech. En kväll med temat “öppet hus” är öppen för alla och tillgänglig för alla.

Det här händer under ett öppet hus:

 • Någon eller några visar någonting.
 • Folk får ställa frågor och samtalar med varandra.
 • Om det passar så kan ni dela in er och prata om olika projekt utifrån intresse. Ni måste inte bara prata om det civic tech-projekt som bjudit in utan ni kan prata om vad ni vill.
 • Ni äter någonting och dricker någonting (det är vanligt med pizza :pizza: ). De som kommer betalar för sin egen dricka. Maten kan ni antingen bjuda på eller dela på kostnaderna för (om det inte är digitalt, då fixar man det själv :wink: )
 • Det är gratis att delta.

Varför?

Ett öppet hus är ett tillfälle för civic tech-engagerade att träffas. Alla har utmaningar - och vi kan hjälpa varandra samtidigt som vi träffas!

Hur?

Det är väldigt enkelt att bjuda in till ett öppet hus. Så här gör du:

 1. Sätt en tid och ett datum tillsammans med dina vänner i ert civic tech-projekt. Tiden måste vara kvällstid. Öppet hus är minst en timme och som längst tre timmar.
 2. Om ni ska träffas fysiskt så skaffar ni en lokal. Lokalen ska vara hemtrevlig, gärna med kuddar och soffor. Om ni ska träffas digitalt så väljer ni ett öppet verktyg tillgängligt för alla. Förslag på sådana verktyg finns här (lägg gärna in egna förslag).
 3. När ni satt tid och skaffat lokal eller valt verktyg så startar ni en ett nytt ämne här i kategorin “Öppet Hus” i forumet. Då öppnas en mall som du kan följa.
 4. Sprid! Bjud in andra projekt och vänner ni vill ska komma. Ett jättebra förslag är att maila direkt till de ni vill ska komma - med en länk till er forumtråd.

Efter det är ni igång! Heja heja! :tada:


:uk:

Open House with civic tech projects

All civic tech projects can invite to an open house!

What?

An open house means that a civic tech project itself invites to a physical space on a specific evening - or to a digital room via an open digital tool. “Open” is a wonderful word that means a lot in civic tech. An evening with the theme “open house” is open to everyone and accessible to everyone.

This happens during an open house:

 • Someone or someone shows something.
 • People can ask questions and talk to each other.
 • If it suits you, you can divide yourself into smaller groups and talk about different projects based on interest. You don’t have to only talk about the civic tech project that has invited to the open house, you can talk about what ever you like.
 • You eat something and drink something (it is common with pizza :pizza:). Those who come pay for their own drink. You can either have free food or share the costs for it (if it is not digital, then you fix your food yourself :wink:)
 • It’s free to participate.

Why?

An open house is an opportunity for civic tech people to meet. Everyone has challenges - and we can help each other as the same time as we meet!

How?

It’s very easy to invite to an open house. This is how you do it:

 1. Set a time and date with your friends in your civic tech project. The time must be an evening time. Open house is at least one hour and at most three hours.
 2. If you are going to meet physically, you find a space for that. The space should be somewhat cozy, preferably with pillows and sofas. If you are going to meet digitally, you choose an open tool available to everyone. Suggestions for such tools can be found here (feel free to submit your own suggestions).
 3. When you have set the time and found a space or selected tools, you start a new topic here in the category “Open House” (“Öppet Hus”) in the forum. This will open a template that you can follow.
 4. Spread the word! Invite other projects and friends you want to come. A great suggestion is to e-mail directly to those you want to come - with a link to your forum thread.

After that you are up and running! Great job! :tada:

1 Like